Main menu
0

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem Orbetelo s.r.o., s registrovaným sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsaným v živnostenském rejstříku, IČO: 08494312, adresa pro doručování: Orbetelo s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. („Společnost“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti dohodnutou Kupní cenu.

1.2 Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva, má v případě rozporů mezi jejími ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

2. POJMY

2.1 V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

(a) „Ceník“ znamená aktuální ceník zboží ke dni uzavření individuální Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.thai-masti.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku

(b) „E-shop“ znamená webovou stránku Společnosti www.thai-masti.cz, která umožňuje Kupujícímu vyplnit Objednávku na objednávkovém formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Společnosti

(c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani případnou Vratnou zálohu dle čl. 9.1 Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou dle článku 6

(d) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku

(f) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky č. 1/2016 účinné od 1.12.2019

(g) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(h) „Objednávka“ znamená návrh k uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Objednatelem, adresovaný Společnosti

(j) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

(k) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti uvedených na webových stránkách ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupní smlouvu lze uzavřít:

(a) písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,

(b) ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,

(c) konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2 Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem prostřednictvím Internetu a adresovat ji kterékoli provozovně Společnosti v České republice. Aktuální seznam prodejních míst je uveřejněn na www.thai-masti.cz. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

3.3 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak bez jakéhokoli omezení.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1 Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

4.2 Je-li místem plnění, dle dohody stran, provozovna Společnosti lze Zboží odebrat zpravidla ihned.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1 Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje Společnost registrovaným zákazníkům (prodejnám oděvů, tabákových výrobků či kuřáckých potřeb) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen. O takové změně je Společnost Kupujícího povinna informovat v dostatečném předstihu a Kupující má obdobná práva jako ta uvedená v článku 12.2 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany písemně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu při převzetí zboží, typicky předem bankovním převodem, případně dobírkou.

5.3 V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné a doběrečné. Zboží, které nebude vyzvednuto Kupujícím v provozovně Společnosti, bude po dohodě s Kupujícím zasláno na dobírku na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

5.4 Společnost může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce, a to v případech objednání zboží neregistrovaným zákazníkem. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné ve výši vyúčtované dopravcem Společnosti; to neplatí, jedná-li se o dodávku Zboží v hodnotě Kupní ceny vyšší než 10.000 Kč bez DPH; v takovém případě nebude dopravné účtováno.

5.5 Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

5.6 Dárkové poukazy platí na jednorázový odběr zboží v hodnotě poukazu vč. DPH na jakékoliv z poboček Společnosti uvedené na adrese www.thai-masti.cz. Dárkové poukazy není možné směnit za hotovost a nelze je kombinovat s dalšími slevami. V případě, že si zákazník vybere zboží v nižší hodnotě než je nominální cena poukázky, Společnost nevrací hotovost ve výši nevyčerpané částky. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze na sortiment se základní sazbou DPH po dobu jednoho roku od zakoupení takového poukazu.

5.7 Platba v hotovosti není možná

6. VLASTNICKÉ PRÁVO A SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání/převzetí Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2 Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu.

6.3 Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

6.3 V případě, kdy je Kupující v prodlení s platbou Kupní ceny za Zboží v souladu s ustanovením § 1970 Občanského zákoníku přísluší Společnosti nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1 Nad rámec zákonného práva z vadného plnění je Kupující oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 90 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které není možno přijmout zpět z důvodů hygienických, nebo, které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné. Kupující však vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.2 Smluvní strany se dohodly, a kupující tímto bere na vědomí, že v rámci případné reklamace či vrácení zboží musí být vráceny také dárky a případné upomínkové a reklamní předměty, které byly v rámci uzavření konkrétní kupní smlouvy kupujícím převzaty.. Nebudou-li tyto předměty při vracení zboží vráceny, je bezpochyby, že strany si nevracejí kompletní již převzaté plnění (dle příslušných ustanovení právního řádu), což může mít za následek uplatnění práva na odmítnutí přijetí vráceného zboží prodávajícím či vliv na reklamační řízení.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1 Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Na Zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností bud‘ na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).

8.2 Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem Thai-masti.cz a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Nevyplývá-li pro Spotřebitele z Reklamačního řádu jinak, reklamované Zboží je přijímáno na všech prodejních místech Společnosti, a to pouze v záruční lhůtě, kompletní, čisté tzn. hygienicky nezávadné. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.thai-masti.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty.

8.3 V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Společnost neodpovídá za vady Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

9. ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1 Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné Kupní ceny.

11. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

11.1 Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.

11.2 Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu apod., žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. V případě platně učiněné objednávky Společnost neprodleně potvrdí obdržení této Objednávky.

11.3 V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu jsou Společnost i Kupující oprávněni od objednávky odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy.

11.4 Je-li Zákazník Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu sídla Společnosti. Tímto ustanovením není jakkoli dotčena garance vrácení zboží dle článku 7 Obchodních podmínek.

11.5 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

11.6 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

11.7 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

12.2 Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli písemně odvolat zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Obchodních podmínek Společnosti mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

13.2 Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Dodavatele ode dne podpisu příslušné Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových Obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek, je oprávněn Smlouvu ukončit doporučeným dopisem adresovaným na adresu sídla Společnosti.

13.3 Smluvní strany se dále dohodly, že prodejce si vyhrazuje právo, v případě chybně uvedených cen na webových stránkách, tyto jednostranně upravit tak, aby se cena dostala na reálnou výši. Reálná výše je taková výše, za kterou bude obecně prodávající ochoten věc prodat, a za kterou bude kupující obecně ochoten věc koupit.

13.4 Podpisem Kupní smlouvy nebo uzavřením objednávky Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně bez výhrad je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

13.4 Smluvní strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy nebo Objednávky pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.

14. PŘÍLOHY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. V případě reklamace, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět.

 
Zavřít okno